De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

ChristenUnie bepleit ook schadeprotocol NAM voor Oost-Nederland

ROSSUM/HARDENBERG – Er moet vanuit de regio nadrukkelijk aandacht worden gevraagd voor de effecten van gaswinning, boringen en ondergrondse afvalopslag. Vooral in de oostelijke dreven van Twente en noordwaarts in de omgeving van Hardenberg speelt dit en het statenlid Stelpstra van de ChristenUnie wil dat gelijk-op met Groningen er eveneens een schadeprotocol komt voor Oost-Nederland. Hij wijst erop dat de provincie Drenthe daar al mee in de weer is. Stelpstra: ‘Je moet het ijzer smeden als het heet is.’

Volgens gedeputeerde Traag is Overijssel al bezig om mee te liften.  Er zijn al contacten met Drenthe en in breder perspectief zou binnen het Interprovinciaal Overleg onderzoek plaatsvinden over naar de schadeafhandeling van boringen, winningen en afvalopslagen in de ondergrond van met name Noord- en Oost-Nederland, waarbij de Nederlandse Olie Maatschappij (NAM) betrokken is. Er vindt volgende week een informatieve bijeenkomst over actiemodellen en schadeprotocollen plaats in Hardenberg. Het is naar de mening van Stelpstra zinvol ‘wat meer op de trom te slaan’.

Scholten doet op aandrang van boze buurt wat PvdA en SP willen

GOOR – Er komt alsnog een extra vergadering van de gemeenteraad in de Hof van Twente over het voornemen bijna honderd bomen te vellen, maar aanleiding daartoe is er niet meer, althans niet zo urgent, nu het college van burgemeester en wethouders bij monde van wethouder Scholten heeft laten weten de kap in elk geval op te schorten.

De monumentale en kerngezonde eiken aan de Gondalaan, de Haaksbergerweg en de Oude Haaksbergerweg te Goor zouden noodzakelijk moeten wijken vanwege de asbestsanering in de wijk ’t Gijmink. Daartegen bestond veel weerstand in de buurt en wethouder Scholten liet woensdag tijdens een informatieve bijeenkomst weten voorlopig af te zien van het omzagen. Er zal nader in beeld worden gebracht of er risico’s zijn voor de volksgezondheid in de wijk indien de eiken blijven staan. De eis onderzoek te doen was eerder voor de raadsfracties van PvdA en SP reden een spoedvergadering van de gemeenteraad uit te schrijven.

Scholten heeft laten weten dat er een werkgroep komt met omwonenden, ambtenaren en externe deskundigen om te bezien of er mogelijkheden zijn om (alle of zoveel mogelijk)  bomen te laten tijdens de saneringswerkzaamheden.

Boerman wacht op initiatieven van Oldenzaal voor veiligheid N342

OLDENZAAL – De gemeente Oldenzaal ijvert voor een verbetering van de verkeerssituatie op de provinciale Rondweg N342 tussen de Essenlaan en de Oliemolenstraat. Nadat eerder al het CDA in de gemeenteraad aandrong op maatregelen is het nu het CDA in de Provinciale Staten dat deze kat de bel aanbindt. In reactie op vragen van het CDA-statenlid Eshuis zei gedeputeerde Boerman van de ChristenUnie dat hij al met wethouder Molema van GroenLinks in Oldenzaal in de kwestieuze buurt heeft ‘rondgereden’.

Boerman is in elk geval bereid ‘ambtelijke inzet’ beschikbaar te stellen om naar een oplossing te zoeken. De grootste problemen zijn de onveilige situatie bij ongelijkvloerse kruisingen (donker en onoverzichtelijk) en vanwege het ontbreken van vrij liggende fietspaden.  Incidentele maatregelen zou ‘lapwerk’ zijn. Boerman wacht op initiatieven van Molema en afhankelijk daarvan al dan niet met steun komen. De gemeente opteert voor meer gebruiksvriendelijkheid en dan structureel, onder meer ter hoogte van de Thorbeckestraat. Boerman: ‘Daar is het wachten nu even op.’

Overijssel zet Borne aan de kant wegens 'bovenregionale belangen'

BORNE -  De provincie Overijssel wil wel in gesprek blijven met de gemeente Borne over de bouw van een mestvergister op de voormalige stortplaats Elhorst-Vloedbelt te Zenderen, zolang de uitkomst maar vaststaat: de vergistingsinstallatie moet er namelijk hoe dan ook komen, punt uit. De gemeenteraad van Borne is tegen de bouw van de ‘mestfabriek’ tussen Borne en Almelo, net als veel inwoners van de gemeente, met name van het kerkdorp Zenderen.

Er bestaat bij de dorpsbevolking vrees voor stankoverlast, verkeerscongestie en volksgezondheid. De provincie Overijssel stemde niettemin eerder al in met de bouwaanvraag van afvalverwerker en energieopwekker Twence vanwege maatschappelijke belangen, met name de bijdrage aan het verwerken van het mestoverschot en de productie van ‘groene’ energie.

In een procdure bij de Raad van State kregen de bezwaarde inwoners en de gemeente Borne gelijk, wat het bedrijf Twence én de provincie Overijssel op de emmer vroor. Daaarmee leek de bouw van de baan, ware het niet dat de provinciale overheid het gemeentebestuur plots buitenspel zette en aankondigde zelf met een ‘inpassingsplan’ te komen. Dat was naar de mening van gedeputeerde Traag van Overijssel 'geen mededeling, maar een besluit'. Er vonden tussen gemeente en provincie nog wel ‘bestuurlijke gesprekken’ plaats, maar die leidden niet tot overeenstemming. Borne wil volgens Traag een zorgvuldig proces, met alle betrokkenen, waarbij de uitkomst open moet zijn, maar daarvoor zijn naar het idee van de gedeputeerde de ‘bovenregionale belangen’ te groot.

Kritiek in raad en samenleving over plan sluiting polikliniek Nijverdal

NIJVERDAL – Het is volgens wethouder Coes van de Hellendoorn niet aan de gemeenteraad zich een waardeoordeel aan te meten over het voorgenomen besluit van de Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) poliklinieken in de regio te sluiten, waaronder die in Nijverdal.

Coes wees op de noodzaak bij de Raad van Bestuur van ZGT om twaalf tot vijftien miljoen euro te bezuinigen, waarbij in de kosten zal moeten worden gesneden, waarbij dan nog niet aan gedwongen ontslagen zou zijn te ontkomen.

De sluiting van de polikliniek in het Medisch Centrum te Nijverdal zou betekenen dat inwoners van de gemeente Hellendoorn voor controles en kleine ingrepen een afspraak moeten maken in één van de twee ziekenhuizen van ZGT in Almelo (Twenteborg) dan wel Hengelo (Streekziekenhuis Midden-Twente). De plaatselijke cliëntenraad WMO vindt het een grote stap achterwaarts, want er werd een jaar of vijftien geleden juist met veel  actie en inzet bewerkstelligd dat ZGT in zijn ‘verzorgingsgebied’ poliklinieken opende voor laagdrempelige zorg.

De gemeenteraad van Hellendoorn reageert eveneens boos en bedroefd op het verdwijnen van de poli en vindt dat Coes zich inspanningen zou moeten getroosten sluiting te voorkómen. Coes wil dat zeker doen, maar vindt dat de raad geen waardeoordeel aan het voorgenomen besluit van ZGT moet hangen. Er komt nog een bijeenkomst voor raadsleden. De gemeenteraad van Hellendoorn zal in dat treffen ook de verhoging van de parkeertarieven bij het ziekenhuis in Almelo over de hekel trekken.

Deel dit nieuws!