De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Mogelijk permanente expositie 'oeuvre' couturier Holthuis in Hengelo

HENGELO - Er komt in Hengelo mogelijk een permanente expositie met kleding, foto’s en ontwerpschetsen van couturier Dick Holthaus. Als het aan gemeente-archivaris Bakker ligt, moet de expositie volgend jaar open gaan.

Het is in 2018 is het namelijk negentig jaar geleden dat Holthaus in Hengelo werd geboren werd. De expositie zou moeten worden ingericht in de voormalige kledingwinkel van Holthaus aan het Burgemeester Jansenplein in Hengelo, naast Hotel Nationaal van de ouders van Holthaus.

De huidige uitbater Nijland van Hotel Lunchroom Nationaal voelt er wel voor. Zij is de eigenaar van de winkel die momenteel leeg staat. ‘Als er voldoende kleding is om te showen, doe ik de deur open’, zealdus Nijland vandaag in het radioprogramma Roze Golf bij RTV Oost. Bakker doet in de uitzending een oproep aan iedereen die nog kleding heeft van Holthaus om die af te staan. ‘Je moet er niet aan denken dat kleren ontworpen door Holthaus in de 'Zak van Max’ verdwijnen.’

Deze maand is er een mini-expositie in het etablissement aan het Burgemeester Jansenplein. Aanleiding is een koffer vol foto’s, ontwerpschetsen en krantenknipsels die het gemeentearchief eerder dit jaar cadeau kreeg van de partner van de in 2015 overleden Holthaus.

Naast een permanente expositie ziet Bakker ook graag dat de jaarlijkse modeshow in het centrum van Hengelo de naam ‘Dick Holthaus Memorial’ krijgt.

Politiek in Enschede bekreunt zich over bekritiseerde afvalinzameling

Enschede – De raadsfractie van de VVD plaatst openlijk vraagtekens over de wijze van afvalinzameling en verantwoordelijk Van Agteren zet alle zeilen bij om de huidige methode (gescheiden afvalstromen en gedifferentieerde) overeind te houden, waartoe hij zich van extern advies heeft verzekerd.

Volgens de coalitiepartij VVD zijn er ‘ogenschijnlijk aanzienlijke successen behaald’, met in de eerste vijf maanden van dit jaar een afname van veertig procent restafval (van 88,6 kilo naar 52,5 kilo) en een toename van het separaat inzamelen van verpakkingen van 120 procent (van 5,5 kilo naar 12 kilo), maar ook dat er ‘een grote verrommeling van het straatbeeld’ die ‘voor het overgrote deel veroorzaakt wordt door de plastic zakken met plastic en verpakkingen’.

Daar komt volgens het liberale raadslid Nijhuis bij dat volgens het Centraal Planbureau het huidige systeem van separate plastic-inzameling amper milieuwinst oplevert en dat het gemeentebestuur herziening van de afvalinzameling ‘wellicht’ moet overwegen uit oogpunt van efficiency en effectiviteit.

 

Pittig raadsdebat over meerkosten bouw zwembad Vriezenveen-Noord

VRIEZENVEEN – De gemeenteraad van Twenterand maakt zich op voor een debat over de meerkosten die gepaard gaan met de bouw van een binnenbad aan de Prinsenweg in Vriezenveen-Noord, gekoppeld aan onderhoud en modernisering van het buitenbad De Zandstuve in Vroomshoop.

De exploitatie zou, zo besloot de gemeenteraad meermalen, maximaal 645.00 euro mogen bedragen en met name de coalitiepartij ChristenUnie liet bij monde van fractievoorzitter Smelt weten dat het geen cent meer mag zijn. Het college van burgemeester en wethouders stelt nu dat het toch meer zal worden, zoals de oppositiepartij GBT al eerder releveerde, wat tot vragen aan het college leidde. Het college meldt in zijn reactie dat er toch meerkosten zijn wegens onder meer loon- en prijsstijgingen, sinds 2013, wat een indexering noodzakelijk zou maken, oftewel, een grotere investering en deswege hogere structurele lasten. Vreemd is, merkt de VVD-raadslid Walraven op, dat de raad eind 2016 nog eens de maxinale lasten op 645.000 euro bepaalde, dus drie jaar na 2013. 'Als we niet oppassen dreigt deze kwestie te ontsporen in een financieel drama', aldus Walraven.

Daar komt bij dat de gemeente Twenterand voor de realisering van – in de woorden van GBT – ‘een bak water’ ruim meer grond heeft aangekocht dan noodzakelijk, namelijk twee hectare in plaats van een halve hectare, voor bijna een half miljoen euro.

 

de Republiek, lokale partij in de raad suggereert te veel lokaal belang

Alleen de aanduiding Lokale Partij al suggereert dat een plaatselijke groepering in de gemeenteraad meer kennis van stad of dorp heeft dan welke politieke partij dan ook. Dat is op de keper beschouwd een bijtend zuur-redenering, want de meeste raadsfracties van het type Gemeentebelang komen niet voort uit enhousiast-gedreven inzet voor de lokale gemeenschap, maar hooguit  een beperkt deel van die gemeenschap. In die zin vertegenwoordigen alle partijen in de gemeenteraad het Gemeentebelang.

Daar komt bij dat bijna elke Lokale Partij een afslplitsing is van een 'reguliere' partij. Meestal krijgt Truus of Leo zijn of haar zin niet in de partij waarvoor ze raadslid zijn, vaak gaat het over iets nietigs, maar de spanningen in de fractie lopen op, er zijn prestiges in het geding en een breuk is onafwendbaar. De rechte weg zou zijn dat Truus of Leo uit de raad stapt (zoals dat ook gebeurt bij de voetbalclubbestuur, wijkhuisbestuur of welk bestuur dan ook), maar in het gemeentebestuur begin je gewoon voor jezelf en gaat door, en dan ook nog met de hoogmoed in de naam: Gemeentebelang. Alsof al die andere fracties er zitten voor het landsbelang, de wereldvrede of gewoon voor gebakken spek en gedopte bonen. De arrogantie! Het enige belang is het eigenbelang, de eer, het geld.  Lekker belang rijk.

Een enkele lokale partij weet na enige tijd draagvlak te creëeren, vaak op één thema of en beperkt pakket, maar dat maakt niet uit, want wie zich verkiesbaar stelt en wordt gekozen heeft recht van spreken en stemmen. Maar al die lijdeltuiten die op de vleugels van de partij en in de slipstream van de lijsttrekker met negen stemmen (of tien als ze een grote familie hebben) een gemeenteraad binnenparaderen alsof ze door de Heer der Heerscharen zijn gezonden hebben alleen een fractiemandaat, geen persoonlijk mandaat. Als ze niet genoeg voorkeurstemmen vergaren, kúnnen ze niet blijven zitten als ze uit met de partij breken. Uit de fractie stappen is uit de raad stappen, zonder mandaat geen zetel. Dit moet bij wet (dus landelijk) worden geregeld. Het nieuwe kabinet zou daar werk van moeten maken, en anders het parlement door middel van zijn initiatifrecht, want de eerste overheid is die op lokaal niveau. Het vertrouwen van de burger in de politiek  begint in de gemeente, waarbij het natuurlijk niet gek is als die een beetje omvang heeft, ook belangrijk maar dat valt buiten dit bestek.

 

 

 

 

BBE wil zwembadplan Enschede tot item van de verkiezingen maken

ENSCHEDE – Eén van de steunfracties van het Enschedese college van burgemeester en wethouders, namelijk Burger Belangen Enschede, vindt dat de nieuwe gemeenteraad die volgend jaar maart wordt gekozen, moet beslissen over de toekomst van de zwembaden in de gemeente. Dit betekent dikke kans dat BBE de komende maand zal weigeren in te stemmen met een voorstel zestien miljoen euro uit te trekken voor de bouw van een ultramodern doelgroepenbad op Het Diekman, met op termijn (2021) de sluiting van de huidige zwembaden Aquadrome in Zuid, Het Slagman in Noord en (al met ingang van volgend jaar) De Brug in Glanerbrug.

‘Nu de plannen gereed zijn wordt duidelijk dat er naast een investering van bijna zestien miljoen euro met een kapitaallast van 925.000 euro per jaar ook nog eens een structurele financiering van bijna honderdduizend euro per jaar wordt gevraagd’, stelt voorzitter Van den Berg van de vijfkoppige BBE-fractie in de gemeenteraad. ‘Een uitkomst die wij destijds al voorspeld hebben en waar wij meer dan kritisch naar gaan kijken.’ Hij meldt dat het ernaar uitziet dat BBE tegen het voorstel van wethouder Van Houdt van Sport en Zorg zal stemmen.

Van den Berg vindt derhalve dat alle varianten in het zwembaddossier tegen het licht moeten worden gehouden en aan de inwoners van Enschede zouden moeten voorgelegd. Dat kan door alle varianten in de volle breedte en diepte onderdeel te laten uitmaken van de campagnes der onderscheiden partijen voor de verkiezingen van volgend jaar maart.

Deel dit nieuws!