De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Noordoost Twente mikt op geothermie zodra het betaalbaar zal zijn

OLDENZAAL- De gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen willen aardlagen in Noordoost Twente benutten voor het opwekken van aardwarmte. Ze haken in op het nationale streven de CO2-uitstoot te verminderen. Zo moeten alle gebouwen in Nederland in het jaar 2050 van het aardgas af zijn. Er zijn kansen zodra de kosten voor de gemeenten door nieuwe technieken op termijn betaalbaar zijn.

De vier gemeenten in Noordoost Twente willen om te beginnen gezamenlijk onderzoek doen naar de mogelijkheden van geothermie om aldus de trom van de aardwarmte te kunnen slaan, zo hebben ze afgelopen week formeel besloten. Over drie jaar, in 2021, wordt van alle Nederlandse gemeenten verwacht dat zij goed doordachte ‘warmteplannen’ hebben. Geothermie is één van die vormen, die volgens het onderzoeksbureau No Nonsense Technical Solutions in principe goed toepasbaar is in Noordoost Twente.

'Het bureau heeft het onderzoek uitgevoerd op basis van gegevens die op dit moment beschikbaar zijn', laat wethouder Zinkweg weten die namens de Twentse gemeenten woordvoerder is. 'Geologisch gezien liggen er zeker kansen in Noordoost Twente. De omstandigheden blijken in Noordoost Twente gunstig te zijn: er zit voldoende warmte in de bodem en de aardlagen zijn ook technisch gezien geschikt voor geothermie.'

De bouw van een geothermische installatie en alle benodigdheden is nu nog te duur. Zinkweg: 'De businesscase voor geothermie is dus helaas niet haalbaar. In de toekomst kan dit natuurlijk veranderen. Daarom volgen wij de ontwikkelingen op het gebied van geothermie op de voet en grijpen we de kansen die zich voordoen.'

Raad akkoord met financieel noodverband voor Punt Vroomshoop

VROOMSHOOP - De gemeenteraad van Twenterand heeft vanmiddag het sein op groen gezet om ten behoeve van het activiteitencentrum Het Punt in Vroomshoop een ton vrij te spelen en daarnaast een achtergestelde lening van 132.000 euro te verstrekken. Behalve dat bedrag moet ook het huidige negatief vermogen met een omvang 219.000 euro worden geneutraliseerd.

De gemeenteraad heeft in meerderheid geen behoefte aan voorstellen van PVV en PvdA/GroenLinks om een rekenkameronderzoek respectievelijk en raadsonderzoek in te stellen. De indieners denken dat het goed is vreemde ogen te laten kijken naar alles wat er de afgelopen vier jaar mis is gegaan bij de bouw en de exploitatie van het gebouw dat behalve een sporthal en een theater ook welzijnsfuncties herbergt, zoals Bibliotheek, Vluchtelingenwerk en Zorgzaam. Van de laatste drie vindt de PVV dat ze in het gemeentehuis kunnen worden gehuisvest, maar de overige partijen hechten juist aan de spreiding der voorzieningen over de onderscheiden kernen der gemeente Twenterand.

Volgens wethouder Koster is het zijn streven Het Punt met een recent aangetreden nieuwe Raad van Toezicht zal hij behalve 2019 ook in 2020 nog incidenteel geld voor Het Punt nodig hebben, om in 2021 te komen met een voorstel voor een meerjarig structureel bedrag. ‘We beogen een nieuw start, met rust in de tent.’ Waaraan het SGP’er Jonker toevoegde: ‘En ook rust in de portemonnee.'

Aan het eind van de  beraadslagingen kwam het CDA-raadslid Kerkdijk met de suggestie om een andere beleidsambtenaar voor Het Punt aan te wijzen. Uit rappporten blijkt dat de huidige zacht gezegd de afgelopen vier jaar minder functioneerde dan mocht worden verwacht. De beroerde aansturing vanuit het gemeentehuis, ook politiek (wethouder Binnenmars) liet namelijk zeer te wensen over, wat de oorzaak zou zijn van miscalculaties en tekorten.

SGP bindt strijd aan tegen lachgas in discotheek Lucky te Rijssen

RIJSSEN - De raadsfractie van de SGP in Rijssen-Holten maakt zich zorgen over de verkoop van lachgas bij discotheek Lucky vanwege het gezondheidsrisico dat ermee gepaard zou kunnen gaan. Het gebruik en de verkoop van lachgas valt wat de SGP betreft niet te rijmen met het lokale gezondheidsbeleid, want ongezond en gevaarlijk.

De fractie wijst er in vragen aan het college van burgemeester en wethouders op dat het kabinet de verkoop van lachgas aan jongeren onder de achttien wil beperken. Gemeenten kunnen beperkende maatregelen formuleren voor verkopers van lachgas. Zo zou de gemeente Arnhem zich beraden op een verbod in de horeca. Verkoop van lachgas in pakketjes (ballonnen, patronen en materialen om de ballon gebruiksklaar te maken) is verboden volgens de Drank- en Horecawet. Deze wet verbiedt namelijk kleinhandel vanuit een horecagelegenheid. 'Dit vraagt dus om handhaving', aldus fractievoorzitter Scheppink der staatkundig-gereformeeerden in Rijssen-Holten. Hij wil weten wat het college in zijn algemeenheid gaat ondernemen.

Horecagelegenheden kunnen wel losse lachgaspatronen verkopen. Daarom is het naar het oordeel van de SGP goed om ondernemers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid daar de wet geen handvatten biedt om de verkoop van losse lachgaspatronen te verbieden.

Overigens CIII

Het is erg grappig om dat voortdurende gezucht en gesteun aan te horen van wethouders en raadsleden over wat in politiek poppenkastjargon het 'sociaal domein' wordt genoemd. Dat piept en slist over de kosten van al die voorzieningen voor inwoners die zorg nodig hebben.

Nu houd ik me verre van de jeremiades over wie er nu wat moet betalen, dat laat ik over aan landsparlement en gemeenteraad. Tot voor enkele jaren betaalde de rijksoverheid zo ongeveer alle zorg en hulp, wat in de vergrijzende samenleving onhoudbaar werd, en dus legde 'Den Haag' het budget bij de gemeenten neer, met een korting, omdat de lokale overheid dichter bij de burger staat en deswege goedkoper kan werken. Helaas voor de gemeenten worden de mensen gemiddeld steeds ouder, krijgen dus vaker kwalen en stijgt ook de vraag naar jeugdzorg. Bovendien blijken gemeenten ook steeds bureaucratischer te worden. De provincies zijn de lachende derde, want weten van gekkigheid niet waar ze met de miljoenen naar toe moeten, Overijssel voorop, niets is daar te dol. En dus komt het moeilijke werk steeds meer op het bordje der gemeenten terecht.

Dan is het heel simpel: je schrapt alle bureaucratie en ter dekking van de kosten van de volgens een raadsmeerderheid effectieve, heilzame en noodzakelijke zorg verhoog je de lokale belastingen. Het is per huishouden iets duurder, maar wel sociaal en democratisch, zonder dat aan een partij te koppelen. Nooit gedacht dat ik de gewezen CDA-burgemeester Kerckhaert van Hengelo nog eens zou aanhalen die ook vanwege zijn lidmaatschap van de Raad voor het Openbaar Bestuur opriep tot uitbreiding van het gemeentelijke belastinginstrumentarium. Als een overheid steeds meer taken toebedeeld krijgt, moet die overheid voor de uitvoering ook de centen hebben.

 

 

Gemeente zegt subsidierelatie met Hengelo Promotie pro forma op

HENGELO – De gemeente Hengelo heeft de subsidierelatie met de Stichting Hengelo Promotie pro forma opgezegd. Dit houdt volgens wethouder Gerrits in dat de subsidie in delen zal worden overgemaakt. Het hangt volgens hem van de Raad van Toezicht af of de stichting eerstens blijft bestaan en tweedens gesprekspartner van de gemeente blijft. ‘Het is te gemakkelijk nu de stekker eruit te trekken’, aldus de wethouder in reactie op vragen vanuit de gemeenteraad.

Onlangs barstte de bom bij Hengelo Promotie toen op last van de kantonrechter het personeel, de toezichthouders en de stakeholders moesten blijven werken met directeur Reinders. Vanwege een vertrouwensbreuk wilde de Raad van Toezicht en de werknemers van Reinders af, maar de rechter sprak uit dat de man die al negen jaar de directie voert nog een kans dient te krijgen. Een aantal toezichthouders trok de conequentie en stapte op. Er ligt nu op last van de rechter een 'verbeterplan' voor alle betrokkenen.bij de promotie van Hengelo en ommelanden.

Los van persoonlijke eigenschappen en botsende karakters speelt ook een opdracht die Reinders verstrekte aan een bedrijf van zijn gewezen echtgenote, om en app te ontwikkelen voor de stadspromotie die ook voor ander steden geschikt zou zijn. Dat was de druppel die de emmer van de toch al soppig-stroeve samenwerking deed overlopen. De gemeente Hengelo heeft als  sturende kracht en als subsidiegever een financieel sturende positie en VVD-wethouder Gerrits gaat in overleg met iedereen die een rol heeft of meent te hebben bij de promotie van de stad.

 

Deel dit nieuws!