De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens CXXX

Voor je na het grote onderuitgaan weer leert lopen worden andere 'kunsten' gecontroleerd, want dan mag je wel 55 jaar dagelijks hebben gekeken, geroken, gehoord, gesproken en geslikt, dat wil nog niet zeggen dat alles het levenslang doet. Dat denk je, maar de praktijk is toch net even iets anders. Ook wonderen hebben een begin en een einde.

Alles wordt dus gecontroleerd. Mij staat vooral het drinken van water bij teneinde te bepalen of het slikken nog naar behoren zou zijn. Gedurende de derde week kwam elke dag een aardig meisje bij me langs met een glas water. Dat moest ik drinken. En ik leerde dat het per slok twee keer moest, dat slikken. Nooit bij stilgestaan, nu moest ik er bij zitten.

Het aardige meisje zal een jonge vrouw zijn geweest, maar ja, met al dat geslik raak je toch wat van slag, heb ik op dag drie of vier, alle dagen zijn op zo'n ziekenhuisafdeling hetzelfde, het kan dus ook zomaar dag vijf zijn geweest, gevraagd wat of ik al aardig slikte. 'Ik denk dat het goed gaat, maar toch, voor de zekerheid kom ik deze week elke dag.'

Zodra ze wegbleef, ging ik haar missen, mijn slikverzetje, maar  ik begreep later dat ik blij moest zijn dat gemis te kúnnen wegslikken, want ik zou later collega-patiënten zien die drie keer daags sondevoedsel kregen toegediend, en dat levenslang. 

 

Campagne voor minder overlast en kwetsuren vuurwerk Enschede

ENSCHEDE - De gemmeente Enschede is een campagne begonnen om overlast voor mens en dier in te dammen, en het aantal vuurwerkslachtoffers te verminderen. Dat gebeurt door middel van voorlichting op scholen en het instellen van (verplichte) vuurwerkvrije zones. De campagne vloeit voort uit de Stadsdialoog Vuurwerk die vorig jaar plaatsvond.

Het doel van de campagne is het bereiken van een cultuuromslag ten opzichte van vuurwerk. Een proces dat in 2017 is gestart vanuit de genoemde Stadsdialoog Vuurwerk. Drie inwonersinitiatieven uit deze Stadsdialoog zijn tijdens een Burgerbesluit aangenomen en uitgevoerd tijdens de eerste campagne vorig jaar, die nu dus een vervolg krijgt.

Het afsteken van vuurwerk is alleen toegestaan van 31 december 2018 18.00 uur tot en met 1 januari 02.00 uur. Het college van burgemeester en wethouders heeft bovendien enkele plekken aangemerkt als verplichte vuurwerkvrije zone waar het überhaupt is verboden vuurwerk af te steken: bij het ziekenhuis MST, het dierenopvangcentrum, drie kinderboerderijen, het Volkspark, het Van Heekpark, het Ledeboerpark, het Florapark en Erve 't Stroink.

Versterking natuur en hergebruik grond in Natura 2000 Dinkelland

DENEKAMP - In het Natura 2000-gebied Punthuizen Stroothuizen worden maatregelen getroffen om natuur te herstellen en versterken, plus het gebruik van gronden. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld ontgronding, vernatting of het beperken van de bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd.

De maatregelen voor Punthuizen Stroothuizen, dat 135 hectare omspant, waarin begrepen het Beuninger Achterveld, zijn vooral gericht op het aanpassen van de (grond)waterhuishouding. Op meerdere landbouwpercelen wordt drainage verwijderd en sloten verondiept of gedempt. Zo ontstaat er meer opbolling van het grondwater en meer toestroom van lokaal grondwater naar de lager gelegen delen in het landschap.

De achterliggende gedachte is verdroging in kwetsbare natuurgebieden tegen te gaan. Ook wordt op verschillende agrarische percelen de bemesting gestopt. Hierdoor wordt de inspoeling van meststoffen in de natuurgebieden beperkt en verbetert de grondwaterkwaliteit.

Overigens CXXIX

Het is zo gewoon, je stapt uit bed, de loopt naar het toilet, de badkamer of de keuken, al naar gelang de meest dringende behoefte, maar zo vanzelfsprekend is dat niet. Lopen heb je geleerd. Met vallen en opstaan. Je staat er dan niet meer bij stil. Dat ga ik nu even doen

Linkse fracties Almelo zetten tanden in spoedtandzorg te Enschede

ALMELO - De fracties van PvdA, SP, GroenLinks en Leefbaar in Almelo maken zich zorgen over de bereikbaarheid van de tandartszorg in het weekend. Voor spoedbehandeling moet men naar de Tandarts Post Twente in Enschede tegenover het nieuwe ziekenhuis. Ze dienen een geldig identiteitsbewijs en zorgverzekeringpas mee te nemen. Betaling is alleen mogelijk per pin of creditcard direct na behandeling.

De maatregel, naar de vier fracties vermoeden ingegeven om diverse (efficiency)redenen, kan volgens hen consequenties hebben voor mensen met weinig geld. 'Onze fracties maken zich zorgen over het door deze maatregel verslechteren van de toegang tot deze zorg, zowel op het punt van bereikbaarheid als de betaling.'

Het is volgens hen zeer de vraag of mensen met een smalle portemonnee (of op leefgeld bij schuldhulpverlening), want ze moeten openbaar vervoer regelen zonder een netwerk dat hen kan bijstaan. 'Als je geen geld hebt, geen eigen pinpas (in beheer), geen auto, geen OV-mogelijkheid, kortom, als er zoveel drempels zijn: hoe helpen we deze mensen die (door pijn) met spoed naar de tandarts moeten over deze drempels?'

De vier progressieve fracties willen van het college van burgemeester en wethouders weten of het zijn invloed in Twente wil aanwenden om de 'maatregel in te trekken dan wel verzachten'.

Deel dit nieuws!