De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Begeleid wonen voor jongeren in voormalige dansschool Almelo

ALMELO – In het pand van de voormalige Dansschool Veenstra aan de Sesastraat in Almelo worden appartementen gebouwd voor begeleid wonen voor jongeren. Het gebouw van de dansschool, die eerder dit jaar na ruim tachtig jaar ophield te bestaan,is gekocht door projectontwikkelaar Weghorst uit Wierden en andere investeerders, onder wie zijn kompanen Maassen van den Brink en Reesink.

De bedoeling is zo snel mogelijk na de benodigde wijziging van het bestemmingsplan met de verbouwing te beginnen. Het gaat om een vorm van begeleid wonen, zoals door Weghorst ook al beproefd aan de Marskant in Hengelo waar een winkelpand werd verbouwd. De kans op enige vorm van overlast zou verwaarloosbaar zijn, leert volgens de projectontwikkelaar de Hengelose praktijk.

De Stichting Woonbegeleiding Jong Volwassenen (WBJV) richt zich op jongeren van zestien tot 25 jaar die te maken hebben met gedragsproblemen, een psychische of psychiatrische stoornis en/of (licht) verstandelijke beperking.  De begeleiding en activiteiten zijn erop gericht om hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid zoveel mogelijk te vergroten. Iedere jongere woont op vrijwillige basis; er is derhalve geen sprake van gedwongen opname. De stichting biedt een beschermde woonomgeving met 24 uur per dag toezicht en/of bereikbaarheid van de begeleiding. Gesproken wordt over zelfredzaamheidstraining.De jongeren delen algemene voorzieningen,zoals keuken en badkamer. Er zijn ook beschermde woonvoorzieningen met zelfstandige studio’s waarin elke jongere beschikt over een eigen keuken en badkamer. In de volgende fase beschikt een jongere over een eigen huis/appartement en krijgt hier meerdere keren per week begeleiding van een vaste woonbegeleider.

 

College in Hengelo spreekt onaanvaardbaar uit over besluit ZGT

HENGELO - - Het college van burgemeester en wethouders vindt het onacceptabel dat de Ziekenhuis Groep Twente (ZGT)eenzijdig heeft besloten tot het sluiten van de spoedeisende Hulp in het ziekenhuis te Hengelo,  zonder concreet en enigszins acceptabel zicht op continuïteit van zorg. Het college is dan ook van mening dat het besluit van ZGTverplichtingen schept en roept de Raad van Bestuur uitdrukkelijk op zich maximaal in te spannen voor het behoud van goede en veilige acute zorg in Hengelo. Het college gaat hierover op korte termijn in gesprek met zowel ZGT als huisartsen.

Het college vindt het besluit van ZGT ook ‘buitengewoon pijnlijk’ besluit voor de stad en laat in een verklaring weten ‘altijd een basisziekenhuis voor zich te hebben gezien, inclusief een goede acute basiszorg, als een belangrijke voorziening voor de inwoners van Hengelo en het bredere verzorgingsgebied.Het college stelt verder immer ate hebben uitgedragen dat Hengeloërs erop moeten kunnen vertrouwen dat er op tijd goede, bereikbare en betaalbare zorg beschikbaar is wanneer die nodig is.

In een overleg gaf ZGT aan dat zij met de Huisartsenpostpost Hengelo in gesprek te zijn over nieuwe samenwerkingsovereenkomst over de invulling van de acute zorg voor Hengelo en omgeving en de ondersteuning door ZGT aan de Huisartsenpost Hengelo. In reactie zouden de huisartsen het college desgevraagd hebben laten weten dat zij de afgelopen weken intensief overleg hebben gevoerd met ZGT, in het bijzonder over de ondersteuning die huisartsen nodig achten van ZGT om op een aanvaardbare wijze de acute zorg te kunnen blijven leveren in deze regio. De huisartsen bereikten hierover nog geen overeenstemming is met ZGT. Het college vindt het daarom onaanvaardbaar dat ZGT eenzijdig besluit tot het sluiten van de spoedeisende Hulp in Hengelo zonder concreet en enigszins acceptabel zicht op continuïteit van zorg

Zenderen hekelt Borne en komt in actie tegen verkeersinfarct

ZENDEREN/BORNE – Er bestaat breed verzet in het kerkdorp Zenderen tegen de aanleg van de Verbindingsweg  die aan de westkant van Borne komt te liggen en via een spoortunnel en het bedrijventerrein De Molenkamp over de markante es riching Zenderen leidt. Het zal volgens veel inwoners van het Bornse kerkdorp tot een forse toename van het verkeer.

De provincie Overijssel, die al vorstelijk meebetaalt aan de Verbindingsweg, weigert meer geld beschikbaar te stellen voor het oplossen van verkeersproblemen die in Zenderen dreigen te ontstaan. Dat heeft gedeputeerde Boerman van Verkeer en Vervoer gezegd. De verontwaardiging in Zenderen over met name de gemeente Borne is groot. Volgens de gedeputeerde moet de gemeente Borne dit zelf oplossen, al dan niet in Twents verband.

Een actiegroep in Zenderen denkt dat er rijksgelden zijn te putten uit een ‘knelpuntenbudget’ voor de A1/A35. Het toenemende verkeer vanaf deze autowegen van en naar Noordoost Twente is er zo één. Het gaat dan om de automobilisten die voor de route door Zenderen kiezen om midden in het dorp de afslag naar Albergen te nemen en vice-versa.

Ondertussen neemt het verzet in Zenderen toe. Er is al geroepen een afscheiding van de gemeente Borne te en een aansluiting bij Almelo te bepleiten. Wellicht iets serieuzer en in elk geval makkelijker uitvoerbaar is de mogelijkheid voor huishoudens bezwaar te maken tegen de aanslag onroerend zaak-belasting, die namelijk verhoogd is om de Verbindingsweg  tussen A1/A35 en Zenderen aan te leggen.

 

Traag zal ook in Enschede snelheid eisen voor energietransitie

ENSCHEDE – Er heerst grote verdeeldheid in Enschede, zowel politiek als maatschappelijk, over wat tegenwoordig de energietransitie heet: van vervuilend fossiel naar milieubewust schoon. Er zit door bestuurlijk gekrakeel nog weinig schot in.

Volgens wethouder Eerenberg kan het gemeentebestuur het zich, wil ze de doelstellingen bereiken, niet permitteren één bron van schone energie te veronachtzamen. Een groot deel van de gemeenteraad, waaronder drie coalitiepartijen (CDA, VVD en BBE) wenst géén windmolens, omdat het landschap van Enschede zich daar niet voor zou lenen en het in strijd zou met beloftes en besluiten. Eerenberg zal de precaire kwestie zeker aan de orde stellen als hij morgen, vrijdag, zijn D66-partijgenoot én gedeputeerde Traag van de provincie Overijssel bijpraat over de lokale situatie.

De provincie wil dat gemeenten, dus ook Enschede, zich inspannen om de energieke doelstellingen te halen. Ze bezoekt daartoe alle gemeenten in Overijssel om zich te laten bijpraten en waar mogelijk gezamenlijk op te trekken. Overigens is de plaatsing van windmolens in meer gemeenten problematisch. Zo gingen (onder meer) plannen voor letterlijk torenhoge turbines op de bedrijventerreinen ’t Lochter in Nijverdal en Zenkeldamshoek te Goor en in het rustieke buitengebieden van Markelo en Delden van de baan na burgerverzet.

De provincie Overijssel drukte daarentegen het plan De Veenwieken tussen Hardenberg en Ommen door, hoewel laatstgenoemde gemeente mordicus tegen was.

De praktijk leert dat overleg met omwonenden soms ‘een positieve wind’ laat waaien, door inspraak te geven over hoogte en locatie en door bewoners aandelen te geven. Op deze manier kwam onlangs een plan vanuit Staphorst naar buiten voor de plaatsing van windmolens in een natuurgebied van Staatsbosbeheer, op voorspraak van het Twentse advies- en ontwikkelbedrijf Pondera, dat door opposanten in Enschede van eigen- en dubbelbelang wordt beschuldigd. Staatsbosbeheer is voor, want ziet een nieuwe geldstroom en bewoners, verenigd in de Coöperatie Kruiwind, zijn vanwege de mogelijkheid tot participatie óók voor.

Het toeval wil dat ook Eerenberg in Enschede windmolens in natuurgebieden wil optrekken, in een Ecologische Hoofdstructuur en op gronden van Staatsbosbeheer.

Gemeenteraad dokt voor sport en cultuur in Het Punt in Vroomshoop

VROOMSHOOP – De gemeenteraad van Twenterand zal het college indien nodig opdragen de exploitatielast van het gebouw Het Punt in Vroomshoop te verlichten. De fracties van het CDA en GBT zullen daartoe het initiatief nemen als het college van burgemeester en wethouders ervan afziet. Dat hebben de fractievoorzitters Kerkdijk van de grootste coalitiepartij CDA en Paters van de grootste oppositiepartij GBT laten weten aan wethouder Van Abbema, die op dit dossier afgelopen week de zieke wethouder Binnenmars verving. Ze had er moeilijk mee, mede vanwege de vele vragen en betrachtte om deze reden permanent voor- en omzichtigheid: ‘We zullen ons best doen om zo goed mogelijk te proberen de vragen zo concreet mogelijk te beantwoorden.’

Het Punt kampt al vanaf de opening enige jaren terug met tekorten. Het gebouw biedt ruimte voor sport (onder meer eredivisievolleybal van Eurosped), zorg en theater. De gemeente dokt twee ton voor de exploitatie, wat in de praktijk onvoldoende blijkt, mede doordat het theater in de papieren  loopt. Daar willen CDA en GBT wat aan doen. Zo zouden de bedrijfskosten, waaronder de personele bezetting ten dienste van het theater (vier formatieplaatsen), in de exploitatie kunnen worden opgenomen. Daarenboven zou moeten worden onderzocht of herfinanciering van de hypotheek (160.000 euro) mogelijk is benevens een hogere bijdrage voor de theaterprogrammering.

De gemeenteraad van Twenterand vindt overigens unaniem dat de gemeente alles moet doen om Het Punt ook financieel-economisch tot een succes te maken omdat sport en cultuur in het centrum van de gemeente (quote van het raadslid Van der Cozijne van D66)  van groot belang zijn.

Deel dit nieuws!