De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Coalitie redt wethouder en kapt de monumentale ceder in Hengelo

HENGELO – De gemeenteraad legt de bijl aan de wortel van de blauwe ceder. De boom bij het stadhuis moet wijken voor een horecawand en een evenementenplein bij de vernieuwbouw van het stadhuis aan het Burgemeester Jansenplein. De coalitiepartijen SP, D66, PvdA en CDA stemden in met het kappen van de monumentale boom die even oud is als het Hengelose schip van staat. Alleen al daarom dienden de lokale partijen Pro Hengelo, Lokaal Hengelo en Groep Muller net als de ChristenUnie vóór de door fractievoorzitter Doornbos van Burgerbelang Hengelo ingediende motie om de boom in te passen in de stedenbouwkundige plannen voor het plein.

Het lot van de boom werd bezegeld toen de oppositieartijen VVD, Horsthuis en - nog het meest verrassend - GroenLinks voor het kappen van de ceder bleek te zijn. Volgens het raadslid Evers van GroenLinks is het sneuvelen van de boom de prijs die moet worden betaald voor de vooruitgang. Hij wees er in dat verband op dat er in de toekomstige binnenstad van Hengelo driehonderd nieuwe bomen  een plek krijgen, wat naar het oordeel van Evers een grootschalige 'vergroening' van de binnnstad betekent, die wel de prijs een oude ceder waard zou zijn.

meer volgt

Afbouw gemeenschappelijke regeling Soweco; vastgoed te koop

ALMELO - De gemeenteraden van Almelo en de omliggende gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden moeten aangeven of ze door willen gaan met de ontmanteling van de sociale werkvoorziening in zijn huidige vorm. De verantwoordelijke wethouders zijn al akkoord, maar instemming van de raden is noodzakelijk en zal naar verwachting amper tot discussie leiden.

De gemeenschappelijke regeling der zes gemeenten wordt  te gelegener tijd ontbonden en er blijft dan een bedrijf over dat als 'maatschappelijke onderneming' in principe op eigen benen moet staan, omziet naar de huidige medewerkers en 'andere kwetsbare doelgroepen' wil binden, zij het in een meer commerciële setting/detachering. In zijn huidige vorm is Soweco, door bestuurlijke en bedrijfsmatige keuzes én teruglopende rijksbudgetten, een financieel blok op het zere been der gemeenten.

De zogenoemde deconsolidatie zou de bezittingen en onderlinge verhoudingen transparant maken, met de mogelijkheid bedrijfsmatiger te werken. De bedoeling is zoals eerder gemeld al het vastgoed af te stoten, waarmeee de gemeenten al hebben ingestemd. Er wordt een projecteider/kwartiermaker aangesteld die de omvorming moet begeleiden, waarvoor enige jaren de tijd zal worden genomen.

 

Enschede wenst eigen rol bij regionale inkoop van (jeugd)zorg

ENSCHEDE - Er komt vanuit de gemeenteraad der gemeente Enschede een voorstel om bij de integrale inkoop van (jeugd)zorg en -ondersteuning lokale keuzes te maken en daartoe waar nodig met gemeentelijke budgetten te schuiven. Dit bleek vanavond tijdens commissieberaad. Het was met name het raadslid Van der Aa van coalitiepartij CDA die van mening bleek te zijn dat de raad niet moet toestaan dat wethouder Eerenberg van D66 in regionaal overleg met de andere Twentse gemeenten alles dichttimmert. Van der Aa wees in dit verband op de miljoentekorten in Enschede en wil op punten afwijken om eigenstandig beleid te voeren, los van het Twents Model. Het tekort van tien miljoen euro nu volgend jaar te laten kantelen. 'De open eind-regeling staat nu nog verder open.'  

Het pleidooi van de CDA’er krijgt bijval van in elk geval de SP, de PvdA en EA, zo bleek uit reacties van de raadsleden Futselaar, Thije en Visser, maar ook D66 en GroenLinks hintten hierop, zodat bij de definitieve besluitvorming over het Twents Model dat komende maandag in de gemeenteraad voorligt. De kans is groot dat de raad een ‘zienswijze’ aanneemt, waarover dan 7 februari bestuurlijk overleg in Twents verband plaatsgrijpt. Op zich steunt de raad van Enschede de gezamenlijke inkoop van de veertien Twentse gemeenten, omdat het organisatorisch gunstig is (gedeeld risico) en ook financieel aantrekkelijk (volumekorting). Vooral vanuit D66  bestaat de behoeft vast te leggen dat de link met het onderwijs (praktijjkexperts) moet worden verstevigd en dat een expertteam vrucht kan dragen.

Twee kindcentra Hof van Twente (Delden en Markelo) voor acht miljoen

DELDEN/MARKELO – Het bouwbedrijf KlaassenGroep uit Dinxperlo zal de kindcentra in Delden en Markelo optrekken. De gunningscommissie (scholen, kinderopvang en gemeente) heeft deze aannemer de opdracht verstrekt het Kindcentrum Markelo en het Kindcentrum Magenta Delden te bouwen. Het gaat bij elkaar om zo’n acht miljoen euro. Bij beide klussen werkt de KlaassenGroep in een consortium met RoosRos Architecten en Rouweler Installatietechniek.

De commissie spreekt vanwege de eisen waaraan moet worden voldaan over de verwezenlijking van een ‘groene droom’. De aanbesteding heeft plaatsgevonden op basis van de Innovatie Partnerschap-procedure.  Dat is een nieuwe aanbestedingswijze die het beter mogelijk zou maken extra aandacht te geven aan duurzame en gezonde onderwijsgebouwen. Behalve de bouw omvat de opdracht ook het toekomstig onderhoud. De bedoeling is beide panden over twee jaar te openen.

De kindcentra verrijzen op de huidige locaties van de basisschool De Zwaluw in Markelo en de basisschool Twickelo in Delden. De bestaande gebouwen worden gesloopt. Herbruikbaar materiaal wordt bij voorkeur een in de nieuwbouw verwerkt. In Markelo krijgt behalve de basisscholen De Zwaluw en De Welp ook de Stichting Kinderopvang Hof van Twente onderdak. In Delden gaan de basisscholen Twickelo, Het Rannink en De Toonladder op in Magenta, en ook daar is de Stichting Kinderopvang Hof van Twente partner en mede-investeerder in de realisatie. In beide kindcentra komt een consultatiebureau/logopedie en zijn multifunctionele ruimtes voorzien.

Oldenzaal wil ombouw kantoren en bedrijven tot huizen met zorg

OLDENZAAL - Uit onderzoek in de gemeente Oldenzaal blijkt dat de vraag naar woningen in combinatie met zorg de komende jaren groter is dan het huidige aantal huizen die hiervoor geschikt zijn. De opgave van de gemeente ligt volgens het college van burgemeester en wethouders in het aanpassen van bestaande woningen en ombouwen van panden met een andere bestemming, zoals bedrijven en kantoren. Daar wil Oldenzaal op inzetten.

Voor ouderen geldt dat er zowel voor verpleeghuiszorg als voor beschut wonen (aanleunwoningen) steeds meer vraag is. Genoemd worden ook appartementen of grotere woningen waar een slaap- en badkamer beneden aangebouwd is of kan worden. Uit de klantenpanels en de input van de professionals blijkt ook de behoefte aan nieuwe woonvormen met levensloopgeschikte woningen, zoals het hofjeswonen en andere vergelijkbare concepten.

Voor mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben of  zorg vanwege een verstandelijke beperking geldt dat er al een tekort aan woonruimte bestaat. Dit is zowel in instellingen, als in beschutte woonvormen met begeleiding aan huis. Ook is er meer woonruimte nodig voor jongeren die uit Jeugdzorg komen, al dan niet met begeleiding. Daarnaast bestaat er een tekort aan woonruimte voor pleeggezinnen of om in te zetten als gezinshuis.

Deel dit nieuws!