De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Actieplan en 2,4 miljoen voor behoud van weide- en akkervogels

MARKELO – De provincie Overijssel wil met een actieplan Weide- en Akkervogels bedreigde soorten een goede biotoop bieden. Met veel soorten weidevogels, zoals de grutto, gaat het alles behalve goed. Het doel van het actieplan is om in ieder geval de weidevogelstand in de provincie op het huidige niveau te houden in natuur- en landbouwgebieden. Er is hiervoor tot 2020 nog een bedrag van 2,4 miljoen euro exta euro beschikbaar.

In de landbouwgebieden voeren zogenoemde  agrarische collectieven het natuurbeheer uit. Dat zijn boeren die in een bepaald gebied met subsidie van de provincie in wei- en akkerlanden rekenig houden mt de vogelstand. Ze gaan voor het behoud van de weidevogels hun natuurbeheer intensiveren en uitbreiden. Het geld dat de provincie aanreikt komt van de nationale overheid..Het is de provincie die de plannen beoordeelt en al dan niet honoreert. Ook zijn de natuurbeschermingsorganisaties, de faunabeheereenheid en de coördinator vrijwillige weidevogelbescherming betrokken.

De agrarische collectieven gaan onder meer zorgen voor meer bloemrijke graslanden, een agrarische rustperiode in het broedseizoen en de inrichting van natuurvriendelijke oevers bij beken en sloten naast weilanden en een bermbeheer dat insecten aantrekt, want dat betekent behalve meer bestuiving ook meer voedsel voor vogelsoorten.

Overigens X

De gemeenteraad van Almelo is vermoedelijk de meest democratische van - in elk geval - de regio Twente. Aanvankelijk leek burgemeester Gerritsen dat prachtig te vinden. Kind van de streek. Geboren in Enter, wethouder in Wierden om daarna uit te vliegen als burgemeester van forensenbunkers. Zijn echtgenote wilde evenwel terug naar de gebootestreek. Na een vergaafse poging in Hellendoorn aan de ketting te komen probeerde hij Almelo. Met succes. De stad waar hij schoolging drukte hem aan de borst en de wimpel van Almelo wappert aan de Bachlaan.

Moeilijke gemeente? Hoezo dan? Balsturige gemeenteraad. Wat dan? Hij wou er niet aan, deze hardliner van de VVD, met zijn hang naar aanpakken en oppakken. Vier en een half miljoen voor een reorganisatie. Grote plannen, alles op de kop. Hij zou die varkentjes wel even wassen. Wellicht tegen beter weten in. Vanavond was er voor het eerst her grimas van de  twijfel, want de raad van Almelo mag de meest democratische zijn in de gebenedijde regio Twente, enige structuur zit er niet in. In de vergadering van de raad is het Zwientie tikken met Zielman.

Almelo wil niet worden geleid. Almelo lijdt liever. Het kostte vanavond moeite en tijd om raadsleden in een paar commissies benoemd te krijgen. Je zag Gerritsen zich kapot ergeren. En griffier Steenbergen lijkt al máánden verpulverd van de sfeer. En de burgemeester  – hij zei het zelfs hardop – vreest voor ‘de beeldvorming naar buiten’. Een burgemeester die het om de beeldvorming gaat!  Hij kan beter beginnen zich te bekreunen over zijn eigen beeldvorming.

De traditie van Almelo kent ruwe mores, zo volk, zo raad, ook als het om democratie gaat. Wat vandaag wel lukte, al vóór de raadsvergadering, was de eerste afscheiding. De tweekoppige PVA is in onmin en brouille gespleten: leidsman De Olde blijft de partij trouw (als enige, ook het bestuur van de club koos het hazenpad) en afscheider Weinreder begint voor zichzelf, wat in de Almelose politieke traditie betekent dat er weer veertien raadsfracties zijn.

Oldenzaal aast op provinciaal investeringsgeld via HMO in centrum

OLDENZAAL - Het college van burgemeester en wethouders in Oldenzaal wil in samenwerking met de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) de binnenstad aantrekkelijker maken, waarbij het vooral gaat om 'een kwalitatieve impuls' voor de Langestraat om directe omgeving.

Het gebied ligt midden in de historische binnenstad tussen de Vijfhoek, de Deurningerstraat en het Singelpark. Het leegstaande voormalige postkantoor geldt daar als het meest beeldbepalende en doet in zijn huidige staat volgens het college afbreuk aan straat en omgeving.

Ook het gebied heeft heeft weinig kwaliteit, het woon- en leefklimaat staan onder druk en heeft vooral een bevoorradingsfunctie voor gebouwen in de nabijheid. Met de gebiedsontwikkeling wil de gemeente, in casus wethouder Renkema, een nieuw perspectief bieden, teneinde straat en omgeving aantrekkelijker, want letterlijk én figuurlijk toegankelijker te maken.

De provincie Overijssel ondersteunt in veel gemeenten die hannessen met leegstand en verval in binnensteden/winkelcentra met planologische én financiële impulsen. Voor bijdragen in de aankoop en transformatie van vastgoed zet de provincie de HMO in. Inmiddels heeft de HMO een plan van aanpak voor de Langestraat en omgeving opgesteld en wethouder Renkema van stedelijke ontwikkeling wil daarover snel namens het college met de gemeenteraad in gesprek.

Coalitie Almelo gebruikt macht van getal om CDA-leider zin te geven

ALMELO – Met negentien stemmen voor en zestien stemmen tegen is fractievoorzitter Zielman van het CDA benoemd tot voorzitter van het raadspresidium.   Daarvoor moest de raad eerst de verordening wijzigen waarin namelijk stond dat het voorzitterschap van het presidium zich niet verdraagt met een fractievoorzitterschap. In beide gevallen was behalve de haar in gramstorigheid verenigde oppositie het raadslid Van Doorn van coalitiepartij LAS tégen.

Het voorzitterschap van het presidium is bij de formatie van de huidige coalitie afgestemd door de ‘collegepartijen’ CDA, VVD, LAS en ChristenUnie. Daar is afgekaart dat Zielman de functie krijgt, op zich een erebaan, tenzij de voorzitter vergaderingen sturend zou leiden. Het presidium bestaat uit vertegenwoordigers van alle fracties en de burgemeester, bereidt bijeenkomsten van de raad voor, gaat over de agendering voor raadsvergaderingen en spreekt waar nodig ook over dualiteit en integriteit, onder leiding van het raadslid dat vicevoorzitter van de raad is.

De oppositie vindt, stelde ze vanavond eensgezind, het maar vreemd en onbestaanbaar dat een fractieleider zonder afstand te doen van dat politiek leiderschap toch voorzitter wordt en dat de coalitie, minus Van Doorn, daartoe puur op de macht dit doordrukt. Het presidium dreigt zo politiek te worden, is de vrees. De naam van de tweede kandidaat, het raadslid Van Saane van D66, die via sociale media had laten weten dat ze het zou worden, werd niet eens genoemd. Ze twitterde een reactie: 'Blij toe geen vicevoorzitter te zijn in deze slangenkuil.'

Vervolgens waren er procedureel juiste maaar verder volstrekt chaotische en tijdrovende stemmingen nodig om raadsleden in een paar commisies, enkele gemeenschappelijke regelingen en externe vergadercircuits te benoemen. De commissie die functioneringsgesprekken met de burgemeester voert verliep dramatisch: acht kandidaten, zes vacatures, maar geen meerderheden. Tot twee kandidaten zich terugtrokken uit wrevel over de gang van zaken in Almelo. Voor burgemeester Geritsen was het overugens een reden alvast een verkapt functioneringsgesprek met de raad te voeren. 'Ik had gehoopt dat u geen schot hagel af zou geven, maar dat heeft u wel gedaan.'

 

Van der Velde wilde doorknokken als wethouder PvdA in Enschede

ENSCHEDE - Na de fractie vier jaar te hebben geleid kandideerde fractieleider Van der Velde van de PvdA zich recent voor het wethouderschap toen de partij tegen de verwachting in toch ging deelnemen aan de coalitievorming. Dat deed ook zijn fractiegenoot Kampman en de twee overige fractieleden en de fractievolger kozen voor Kampman.

Van der Velde kwam tot de conclusie dat hij onvoldoende steun geniet in de fractie en die niet nog eens vier jaar te willen leiden. Hij is teruggetreden en verlaat derhalve de politieke arena. Vier jaar geleden werd hij fractiechef omdat politiek leider Van Hees der sociaaldemocraten in Enschede voor de eer bedankte. Van Hees werd in 2010 wethouder, de PvdA leed onder haar leiding in 2014 een forse nederlaag en werd buiten de coalitie geparkeerd. Ze bedankte er vervolgens ook voor de fractie te leiden, bleef nog wel een tijd, maar verliet de raad na enige tijd toch en is sedert twee jaar voorzitter van de landelijke Raad voor Cultuur.

Van der Velde was de nieuwe leidsman van de vijfkoppige PvdA-fractie, nadat toenmalig kroonprins Van Lier aan alle kanten werd gepasseerd en inmiddels lid van D66 is geworden. Van de Velde heeft zich naar eigen zeggen ‘met veel passie ingezet voor de Partij van de Arbeid als fractievoorzitter’. Hij wilde de sprong naar het college maken toen de partij na het afhaken van GroenLinks toch nog mee ging formeren en uiteindelijk regeren. Ook het raadslid Kampman, voorzitter van de voetbalclub Rigtersbleek, had dus animo voor het wethouderschap en kreeg de voorkeur der fractieleden Hümmels en Hofman en eerste volger Dönmez.

De fractieleider had willen 'doorknokken' als wethouder. 'De momenten van succes hebben we met elkaar gevierd. En na een tegenslag stonden we voor elkaar klaar om ons bemoedigend weer op te richten om door te knokken voor onze idealen.' Van der Velde trok vervolgens de consequentie uit de mokerslag van zijn fractiegenoten door hem de gang naar het college te beletten. Het gevolg daarvan is óók dat oudgediende Boersma, de ‘volksjongen van Boswinkel', terug kan keren in het echelon van de gemeenteraad van Enschede.

Deel dit nieuws!