De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Maatschappelijk en politiek betrokken onderwijsman Terpstra geridderd

NIJVERDAL/ALMELO – Na een leven in het teken van onderwijs heeft Sam Terpstra een stapje terug gedaan en sinds deze week gaat hij - vanwege zijn verdiensten - door het leven als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat leven begon voor hem – werkmatig – in Almelo, waar hij op tal van fronten actief is geweest.

Terpstra trad per 1 september af als voorzitter van het college van bestuur van de christelijke scholengemeenschap Reggesteyn in Nijverdal met een nevenvestiging in Rijssen waar hij dertien jaar eerder aankwam, afkomstig van de verwante christelijke scholengemeenschap Het Noordik in Almelo, dat nevenvestigingen heeft in Vriezenveen en Vroomshoop.

Vanavond werd Terpstra op de locatie Willem de Clercqstraat van Reggesteyn in Nijverdal verrast door de komst van burgemeester Raven van Hellendoorn naar de lancering van het speciaal voor de gelegenheid gemaakte magazine 'Honderd Jaar Voortgezet Onderwijs in Nijverdal', maar inzonderheid kwam de burgermoeder voor Terpstra om hem kond te doen van zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en hem in het vervolg op die mededeling de bijbehorende versierselen te overhandigen.

Terpstra was vanaf 1989 tot zijn pensionering per september van dit jaar werkzaam in het onderwijs. Hij heeft zowel in de jaren bij Reggesteyn als al die jaren daarvoor als leidsman van Het Noordik veel daadkracht getoond en initiatieven genomen. Zo was hij in Almelo meerjarig voorzitter van de plaatselijke afdeling van de PvdA. Verder was hij in Almelo kerkelijk actief en secretaris van het Samenwerkingsverband VO-SVO regio Almelo in welke functie hij mede sturing gaf aan de invoering van Passend Onderwijs in deze regio Almelo, waartoe ook de gemeente Hellendoorn behoort. Hij wist in die hoedanigheid het praktijkonderwijs voor Stad en Ommeland te behouden.

Na zijn overstap van Noordik naar Reggesteyn kwamen gesprekken op gang voor een bestuurlijke fusie tussen de beide christelijke scholengemeenschappen, maar rustte op deze pogingen uiteindelijk geen zegen, hoezeer hij ook de harp van David bespeelde, verwijzend naar de gezangen, geschriften en gereedschappen van de Bijbelse koning en Psalmdichter die het volk van God regeerde (politiek) en onderrichtte (onderwijs) - waarmee de relatie is gelegd.

Het betekende voor de gedreven bestuurder die Terpstra nu eenmaal is dat er met kracht en vaart moest worden gewerkt aan de plannen voor een nieuwe school in Nijverdal ter vervanging van de locaties Willem de Clercqlaan en Noetselerbergweg. Dat moet gebeuren bij en wellicht ten dele in het erfgoed van Ten Cate aan de P.C. Stamstraat, een enorme lap grond met voormalige weverijen, spinnerijen en blekerijen, zeg maar wat Indië voor Almelo is, maar dan bij de oorsprong dankzij  pioniers als Ainsworth, De Clercq en Salomonson - uiteidelijk het Ten Cate-imperium.

Mede door de inspanningen van Terpstra heeft Reggesteyn zich volgens Raven ondertussen ontwikkeld tot een goedlopende school met een uitstekende naamsbekendheid. Sinds drie jaar is hij ook kerndocent aan de postacademische leergang 'Excelleren in onderwijsbestuur' aan AOG, School of Management in Groningen. Daarnaast ontplooide hij talloze bestuurlijke functies in het onderwijs en andere sectoren.

College wenst 2,3 miljoen euro voor rioleringsstelsel in Oldenzaal

OLDENZAAL – Er is volgens het college van burgemeester en wethouders in Oldenzaal een bedrag van 2,3 miljoen euro nodig voor werkzaamheden aan de stedelijke riolering. Het gaat onder meer om het vervangen en renoveren van verouderde en kapotte riolering, onder meer in de Industrie-Katoenstraat, De Ruijterstraat en de Nicolaas Beetsstraat. Ook wordt verder gewerkt aan het riool onder de Ootmarsumsestraat.

Verder is geld nodig voor de aanleg van regenwaterriolen (blauwe aders) in de Pastoriestraat en de Iepstraat. In de Ainsworthstraat staat de aanleg van een regenwaterbuffer gepland. Aan de Prossinkhof en Emmastraat worden extra maatregelen getroffen om wateroverlast door extreme regenbuien te verminderen. De gemeenteraad van Oldenzaal wordt gevraagd het benodigde krediet beschikbaar te stellen.

Afgelopen jaar is onder andere gewerkt aan rioolvervanging in de Spoorstraat, Lyceumstraat en Prins Bernardstraat en de Ootmarsumsestraat. Bij de nieuwbouw aan de Nieuwstraat is voor het eerst een vervallen stuk hoofdriool omgebouwd tot waterberging. Door de klimaatverandering nemen de extremen in het weer toe. Zo is Oldenzaal augustus dit jaar weer getroffen door een regenbui met heel veel water in korte tijd. Aan de Prossinkhof en de Emmastraat was opnieuw sprake van wateroverlast. Om deze overlast te beperken wil het college de in 2019 geplande rioolvervanging in de Emmastraat al komend jaar uitvoeren en deze combineren met de aanleg van extra waterberging. Hiervoor is een half miljoen euro extra nodig. Verder gaat het college de gevolgen van de klimaatverandering voor Oldenzaal in beeld brengen en onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn om wateroverlast in de stad te beperken.

Bomenkap voor F35 maakt nieuwe afscheiding bij Aadorpweg nodig

AADORP/VRIEZENVEEN – De bomen bezijden de Aadorpweg in Vriezenveen zijn al gekapt, maar de gemeenteraad van Twenterand wil nieuw groen bij wijze van afscheiding tussen het fietspad en de percelen van particulieren. Daartoe heeft de raadsfractie van het CDA hedenavond wethouder Engberts per motie opgeroepen. Hij zou moeten trachten om tot overeenstemming te komen met de aanwonenden. De christendemocraten  lieten expliciet weten dat het opwerpen van een dure geluidswal niet aan de orde kan zijn.

Voor de aanleg van de fietssnelweg (F35) in de richting van Almelo moesten ruim honderd bomen langs de weg worden gerooid en bleef er van de groenstrook achter de woningen aan De Zilvermeeuw en De Reiger in de wijk Elzenhoek nagenoeg niets over. De gemeenteraad kapittelde de wethouder over de gebrekkige communicatie met de aanwonenden. Ze kregen kort voor de kap te horen dat de bomen moesten wijken. De gemeenteraad steunt de aanleg van de F35, maar vindt ook dat dit geen ingrijpende gevolgen zou mogen hebben voor inwoners met hun achtertuin aan de Aadorpweg. Om die reden moet het gemeentebestuur in gesprek met de aanwonenden ‘tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing komen’.

Uit 'theoretische geluidsvaststelling' zou blijken dat het geluidsniveau beperkt omhoog zal gaan. Voor een gevraagde meting ter plaatse was geen gelegenheid meer omdat de bomen en struiken al waren verwijderd. Onder druk van meerdere partijen gaf Engberts aan dat hij in overleg gaat met de omwonenden om tot een oplossing te komen.

Pro Hengelo wil afzien van verkoop Vitens-belang voor vier miljoen

HENGELO – De raadsfractie van ProHengelo vindt dat het college van burgemeester en wethouders te snel kiest voor het aanbod de aandelen Vitens aan de provincie Overijssel te verkopen. Kwalijker is het volgens de grootste oppositiefractie dat het college de gemeenteraad op dermate korte termijn, nog dit jaar, een besluit van deze strekking wil laten nemen dat politieke debatten daarover tot een minimum worden beperkt. Wat ook weer vreemd is omdat blijkens correspondentie het college de aandelen in juli al aanbood.

De verkoop van de aandelen in het drinkwaterbedrijf Vitens levert de gemeente Hengelo vier miljoen euro op en het college stelt dit geld goed van pas komt bij beoogde projecten, voorgenomen plannen en intensivering van beleidsdoelen, ook als straks, na de verkiezingen van maart volgend jaar, een nieuw coalitieprogramma moet worden gesmeed

Pro Hengelo stelt dat de kwaliteit van drinkwater een levensvoorwaarde is. De kwaliteit van het water staat volgens het raadslid Wiertsemsa ‘onder druk als gevolg van klimaatverandering’. Hij stelt in dat verband: ‘We moeten er niet aan denken dat onder die omstandigheden de drinkwatervoorziening in handen komt van commerciële ondernemingen. Dat gevaar dreigt. Op internet staan vele voorbeelden van de schrijnende gevolgen van de verkoop van de Waterbedrijven aan particuliere ondernemingen. Overal op de wereld. Verkoop van de aandelen aan de provincie wordt in de sector gezien als een eerste stap richting privatisering van de drinkwatervoorziening. Ook de Europese Unie heeft  in  het  kader van de liberalisering van de economie hiervoor ruim baan gegeven. Het vorige kabinet heeft dit ingekaderd door de drinkwatervoorziening aan te merken als een niet-economische activiteit. Dat is echter jaren geleden en het staat iedere overheid  in principe vrij om het wel als  zodanig  te zien  en  het bedrijf te gelde  te  maken.’ Waarbij erop wordt gewezen dat in het college in zijn ‘verkoopadvies’ expliciet laat weten  dat ‘het verplicht  lage  rendement van de aandelen’ de reden is het belang in Vitens van de hand te doen.

De gemeenten Almelo, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Oldenzaal en Twenterand stemmen ook in met de verkoop. De gemeente Rijssen-Holten en Wierden zien ervan af, omdat ze het als een maatschappelijke spaarpot zien met jaarlijks een aangenaam dividend. De provincie Overijsel heeft veertig miljoen uit zijn reserves vrijgespeeld  om aandelen Vitens van gemeenten over te nemen.

PvdA kiest in Enschede eieren voor z'n geld en stemt voor begroting

ENSCHEDE - Uiteindelijk stemde de fractie van de PvdA in Enschede voor de begroting 2018, als enige partij van de vierkoppige linkse oppositie die een sociaal alternatief poneerde, dat werd afgeserveerd. Voor de SP, GroenLinks en EnschedeAnders was het reden tegen de begroting te stemmen. Voor van alles en nog wat is geld, er zijn veel open einden, maar een kindpakket kreeg de linkse oppositie er niet door, omdat het geld er niet voor kan worden gevonden, zogenaamd, mopperde EnschedeAnders-voorvrouw Visser in de richting van het college van burgemeester en wethouders.

Voor de grootste oppositiepartij PvdA was het volgens leidsman Van der Velde ook een hard gelag, maar hij vond het in de finale van het debat alles overziende geen reden steun aan de begroting te onthouden. In de wandelgangen heet het dat de PvdA richting de verkiezingen 'salonfähig' wil zijn om na de verkiezingen van volgend jaar maart weer toe te kunnen treden tot het college van burgemeester en wethouders, van welke samensteling dan ook.

De debatten over de begroting waren van alle partijen plichtmatig en de vergaderorde, met voortdurend wisselende voorzitterschappen, chaotisch en rommelig. D66 kon met wethouder Eerenberg vanuit het college en fractiechef Kerkwijk soeverein verdeel en heers spelen, hier wat gevend en daar wat nemend. Poitiek interessant was de manier waarop wethouder Hatenboer van de VVD niet alleen door anderen in hoeken werd gedreven, maar daar zelf ook nog eens aan bijdroeg, door met name op het dossier van de regievoering in het luchthavengebied de raad te bruuskeren en zichzelf te parkeren, door niet bewegen en overal een draai aan te geven.

Deel dit nieuws!