De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

'Losser duurzamer dan ooit en dat zonder extra lastenverzwaring'

LOSSER - De lokale belastingen/tarieven gaan de komende jaren niet meer dan met de inflatiecorrectie omhoog. 'Om onze ambities waar te kunnen maken, willen we zorg blijven dragen voor een gezonde financiële positie van de gemeente. Daarbij willen we niet dat daarvoor de gemeentelijke belastingen extra worden verhoogd', laat politiek leider Visschedijk van het CDA weten.

Zoals bekend heeft het CDA in de (in)formatie afscheid genomen van de lokale partij Burgerforum. D66 maakt ondanks zetelverlies nog wel deel uit van de coalitie. Volgens leidsman Van Essen van D66 heeft Losser 'het meest duurzame coalitieakkoord' ooit. 'We halen onze duurzaamheidsdoelstellingen naar voren en stimuleren inwoners en bedrijven zonnepanelen op daken te plaatsen. Tevens gaan we in Losser voor een (Euregionaal) windpark van zes tot zeven windmolens.' Onlangs verklaarde gedeputeerde Traag van D66 in Overijssel overigens dat er in Noordoost Twente géén windmolens zullen komen  vanwege hoogwaardige waarden van natuur en landschap in de grensstreek.

De nieuwe coalitiepartij VVD onderlijnt het belang van 'blijven investeren in een goed ondernemersklimaat en de samenwerking met Duitsland'. Naar het oordeel van politiek leider Heegen is dat van belang: 'Hier liggen kansen.' Ook de kandidaat-wethouder der liberalen, het Gelderse statenlid Prins, heet een kans te zijn voor de VVD om in Losser tot de verbeelding te spreken. Ze woont nu nog in Apeldoorn.

Hengelo houdt over 2017 een bedrag van 2,7 miljoen euro over

HENGELO - De gemeente Hengelo heeft over het boekjaar 2017 een financieel overschot van 2,7 miljoen euro geboekt. Dat heeft wethouder Ten Heuw van Financiën vanavond meegedeeld in een vergadering van de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor 1,4 miljoen te bestemmen voor de langverbeie reconstructie van de Enschedesestraat. Er is verder een bedrag van zeven ton voor overheveling aangemerkt, zodat vier ton kan worden toegevoegd aan de algemene reserve der gemeente.

De gemeenteraad zal binnenkort in debat gaan over het positieve saldo en de aanwending daarvan. Ten Heuw liet vanavond nog wel een waarschuwend geluid horen, want binnen het sociaal domein en warmtenet valt volgens de wethouder nog wel een discussie over de uitgaven te voeren, waartoe het college weldra de raad weldra uitnodigt.

Ruim miljoen nieuwe naam beleefmuseum TwentseWelle Enschede

ENSCHEDE – Voor de nieuwe naam van het ‘beleefmuseum’ TwentseWellle in Enschede wil het Rijksmuseum Twenthe, waaronder TwentseWelle sinds dit jaar valt, een bedrag dik een miljoen uittrekken, voor een circa een derde deel gefinancierd uit een eerder verkregen bijdrage van de BankGiroLoterij. Volgens de directie en het bestuur zou de naam Welle ‘diffuus’ zijn en bovendien geen recht doen aan de verhouding tussen Rijks en Welle. Een woordvoerder zegt dat niet is overwogen in de toekomst alleen nog de naam Rijksmuseum Twenthe te voeren, ‘want ‘beide musea zijn wel onderscheidend en dat moet zo blijven’.

meer volgt

Boerman kijkt liever naar Drenthe dan naar Groningen, vanuit trein

ENSCHEDE/GRONINGEN – De aanleg van een directe verbinding per trein van Enschede naar Groningen ligt moeilijk vanwege scepsis bij de Overijsselse gedeputeerde Boerman van Verkeer en Vervoer. Hij wijst erop dat de provincie Drenthe geen heil ziet in de aanleg van een spoorlijn tussen Veendam en Groningen. Het rendement zou – financieel en maatschappelijk – de investering niet rechtvaardigen. Over bedragen sprak Boerman niet.

Het statenlid Slingerland van GroenLinks zei dat Boerman met zijn collega van de provincie Groningen zou moeten praten, want in tegenstelling tot Drenthe zou Groningen wel brood zien in een rechtstreekse verbinding met Twente. Het gaat volgens het statenlid Lodder van 50Plus, dat de kwestie onlangs aansneed, om twaalf kilometer spoor. Er is, omdat de verbinding vanaf Almelo noordwaarts via de route Hardenberg-Emmen moet gaan ook elektrificatie van Almelo-Mariënberg noodzakelijk, maar dat is sowieso politiek gezien een sociaaleconomische wens.

Lodder stelt dat de elektrificatie een investering vergt die in drie tot vier jaar terug kan worden verdiend, omdat de lijn na het afdanken van de vervuilende dieselltreinen lucratief is wegens sneller, duurzamer en onderhoudsvriendelijker materieel.

Opvallend is dat ook coalitiepartij ChristenUnie, de partij ook van Boerman, bij monde van statenlid Te Rietstap vindt dat de gedeputeerde zich er net iets te makkelijk vanaf lijkt te maken. Te Rietstap wordt overigens wethouder in... Hardenberg.

Cogas vraagt en krijgt twee vrouwen als nieuwe toezichthouders

ALMELO – De registeraccountants Zwart uit Groningen en de Lubbers uit Drenthe zijn voorgedragen als nieuwe toezichthouders van het regionale netwerkbeheer- en energiebedrijf Cogas met de hoofdzetel in Almelo. Beide vrouwen staan te boek als financiële als bestuurlijke strategen met kennis van bedrijfsprocessen. De voormalige gemeentebestuurder Koops van ‘t Jagt (gewezen wethouder van Twenterand en in 2010 tot commissaris benoemd) wordt volgens bronnen voor herbenoeming voorgedragen.  Dat geldt niet voor ex-burgemeester Kobes van Wierden, want die zou te kennen hebben gegeven te willen afzwaaien. De tweede vacature is ontstaan vanwege het overlijden van commissaris Van Willigen.

Er is bij de werving expliciet verklaard dat de voorkeur uitgaat naar vrouwen, vanwege ‘balans in het team’, want de herbenoembare Koops van't Jagt is man en dat geldt ook voor de zittenblijvers wier namen in dat opzicht veelzeggend zijn: Flierman en Leideman.

De belangrijkste functie van de commissarissen is het toezicht op de strategie, het beleid en de financiële verslaglegging van de directie benevens het adviseren van met de directeur, sinds vorig jaar ex-gemeentesecretaris De Haan van Almelo. Met bijna een kwart van de aandelen is Almelo de belangrijkste steunpilaar van het ruim vijftig jaar bestaande Cogas. De acht andere aandeelhoudende gemeenten van het nutsbedrijf Cogas zijn Borne, Dinkelland, Hardenberg, Hof van Twente, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand en Wierden.

Cogas zorgt voor de ontwikkeling, de aanleg en het beheer van netwerken voor gas, elektriciteit, warmte en telecommunicatie, en investeert veel in duurzaamheidsprojecten in stedelijk gebied en ten plattelande, zoals de biomassavergisting.

Van de voorgedragen vrouwen is Zwart mede geselecteerd vanwege haar kennis van de bancaire sector, ander financiële instellingen/beleggers. Ze kent ook de overheid, want werkte bij/voor de gemeenten Amsterdam, Den Bosch en Zwolle en een nuts(water)bedrijf in de provincie Groningen. Lubbers is partner bij Deloitte en werkt daarnaast bij de Stichting RTV Drenthe en de Stichting Mediareclame Drenthe en DLE Natura Uitvaartverzekeringen, ook in de provincie Drenthe.

Deel dit nieuws!