De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Bouw extra chalets op Kiekebelt voor huisvesting arbeidsmigranten

WIERDEN – Er komt een mogelijkheid zes tot zeven chalets te bouwen ten behoeve van arbeidsmigranten op het terrein van camping De Kiekebelt nabij Hoge Hexel in de gemeente Wierden. De camping ligt naast Villapark Lageveld waar het detacheringsbedrijf Marquette vooral Poolse arbeidsmigranten heeft gehuisvest.

De bouw van de chalets betekent dat een beheerderswoning die net buiten het park staat zal worden afgebroken, waarmee een gedoogsituatie kan worden beëindigd.

Door nu extra chalets te bouwen bij de buurman kan gebruik worden gemaakt van een planologische afwijkingsvergunning die een langdurige bestemmingsplanwijziging voorkomt. De gemeenteraad van Wierden stemde er tijdens commissieberaad al mee in en zal er volgende week formeel toe besluiten, vermoedelijk zonder discussie.

Dat heeft ook te maken met het feit dat Marquette om een aantal redenen, waaronder veiligheid en controle, maximaal vier in plaats van vijf arbeidsmigranten in een woning onderbrengt. De meesten werken bij bedrijven in de regio Almelo/Wierden. Marquette mag maximaal 150 buitenlandse arbeidskrachten (de meeste komen overigens uit Polen) op Villapark Lageveld huisvesten.  

Hatenboer omgordt boetekleed vanwege echec poppodium Atak

ENSCHEDE - Uiteindelijk trok wethouder Hatenboer vanavond het boetekleed aan inzake het beleid of gebrek aan beleid met betrekking tot het poppodium Atak. 'We hebben te lang gepapt en nat gehouden', aldus de wethouder. Overigens was het politiek gezien een doodzonde toen Hatenboer wees naar ambtenaren  ('Bernink en voorgangers') die te lang zouden hebben vastgehouden aan uitgezet beleid dat tot mislukken was gedoemd. Dat is not done vanwege de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur, zijnde het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Uiteindelijk zal de gemeenteraad van Enschede zich neerleggen bij de vorming van 'een bovenstedelijk poppodium' voor Hengelo en Enschede, waarbij het de bedoeling is dat er wordt geprogrammeerd voor podium Metropool en podium Atak in Enschede, Vanwege de financiële malheur bij Atak (technisch failliet)  zal de lead in Hengelo liggen, ofschoon het daar financieel evenmin weelde is. Er komt één Raad van Toezicht voor beide podia. Vanuit de Enschedese gemeenteraad wordt aangedrongen op volwaardig behoud van dit gebouw, vooral de oppositie maakt daar een nummer van. Verder werd vanavond in een commissievergadering over de toekmst van Atak gezegd, onder meer door insprekers, dat de gemeente Enschede, in elk geval de subculturen en onderstromen in de hedendaagse muziek zou moeten faciliteren.

 

 

 

Succes uit de statelijke Hof: Overijssel ondertekent Bijenstrategie

BENTELO/HENGEVELDE - Namens de provincie Overijssel hebben de statenleden Eshuis van het CDA en Wissink van de PvdA De Nationale Bijenstrategie ondertekend. Het betreft een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel en 42 organisaties. Het belangrijkste doel is dat bijen en andere bestuivers in 2030 weer voldoende voedsel en nestelgelegenheid krijgen

De Nationale Bijenstrategie ligt in het verlengde van de Overijsselse bijenagenda die maatschappelijke organisaties en de provincie Overijssel twee jaar geleden hebben getekend, met als oogmerk de bijenpopulatie in de provincie te versterken. Wissink en Eshuis diende getweeën drie jaar geleden een motie in om tot een provinciaal bijenberaad met een brede vertegenwoordiging van organisaties op het gebied van honingbijen en wilde bijen te komen. De motie kreeg brede steun in de Staten van Overijssel. Beide statenleden wonen in de gemeente Hof van Twente, dwarsstraat Bentelo/Hengevelde, die de bijenstrategie al jaren ondersteunt en praktiseert.

Het gaat slecht met bijen, niet alleen in Nederland, maar ook in de ons omringende landen. Terwijl de bij vanwege haar bestuivingsfunctie van zeer groot belang is voor planten en landbouwgewassen en uiteindelijk ook het menselijk leven op de planeet Aarde. Het verhhal der bijtjes en bloemetjes.

Met de Nationale Bijenstrategie wordt lokaal, provinciaal en landelijk getracht inspanningen te leveren om het aantal bijensoorten te vergroten en/of te stabiliseren, de soortendiversiteit van bijen te bevorderen en het borgen van een efficiënte bestuiving van planten en gewassen. Op basis van de Overijsselse Bijenagenda is de Bijenbeweging Overijssel, waarin behalve de provincie Overijssel ook Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, EIS Kenniscentrum Insecten, LTO Noord en Imkerverenigingen NBV, ABTB en ANI deelnemen.

Drievuldig belang verplaatsing Enkco van centrum Holten naar A1

HOLTEN – Voor de verhuizing van het vleesverwerkingsbedrijf Enkco van de Waagweg aan de rand van het dorscentrum van Holten naar het bedrijvenpark Vletgaarsmaten nabij de A1 wil het gemeentebestuur van Rijssen-Holten 4,1 miljoen euro beschikbaar stellen. Het geld is nodig voor grondverwerving en voorbereidingskosten.

In de conceptovereenkomst staat dat de gemeente de grond en de panden aan de Waagweg koopt en dat Enkco grond op bedrijventerrein Vletgaarsmaten koopt van de gemeente. Afgesproken is dat het bedrijf dat ernaar streeft binnen drie jaar het dorpscentrum te verlaten.

De al opgebouwde reserve voor Enkco bedraagt ruim 3,2 miljoen, daar komt ruim drie ton bij uit de reserve bedrijfsverplaatsing en bijna vijf en een half miljoen.

Er is volgens het gemeentebestuur een drievuldig belang gemoeid met de verplaatsing van het bedrijf. Ten eerste het bedrijfsbelang dat gebaat is bij nieuwbouw en modernisering op een strategische locatie, het dorpsbelang dat gebaat is bij minder verkeer, meer veiligheid en extra flaneersfeer en het gemeentebelang dat samenhangt met economische groei, werkgelegenheid en grondverkoop

Halve ton voor drie kunstprojecten in de binnenstad van Hengelo

HENGELO – Er komt een bedrag van vijftigduizend euro beschikbaar voor drie projecten gericht op  kunst in binnenstad van Hengelo.

Er gaat subsidie naar de Stichting Art Brut Biënnale, de Stichting HeArtpool en het project Container con Amore 2.0. Elf initiatiefnemers van beeldende kunst-projecten dienden een aanvraag in. Het doel van de gemeentelijke regeling is kansen te geven aan Hengelose professionele beeldend kunstenaars hun werk in Hengelo te laten zien.

Belangrijke criteria voor toekenning van geld is dat projecten artistieke kwaliteit hebben en dat ze zichtbaar en toegankelijk zijn. Het is het vijfde jaar dat de gemeentesubsidie verleent aan projecten voor de beeldende kunst.

 

Deel dit nieuws!