De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Imposant verkavelingplan voor Losser-Zuid vastgesteld

Losser - Het eerste deelgebied van de landinrichting Elsbeek-Overdinkel (Losser-Zuid) is deze week vastgesteld. De bedoeling is door ruiling en herindeling van percelen het gebruik te verbeteren. Dit is vooral van belang voor de agrarische ondernemers, want zij krijgen hun grond zo vaak dichter bij het bedrijf, waardoor ze efficiënter kunnen werken. Ook draagt het plan bij aan een verbetering van de waterhuishouding en de leefbaarheid in het gebied. De zogenoemde uitvoerings- commissie onder leiding van voorzitter Kemperman heeft sedert vorig jaar 160 zienswijzen besproken. Het huidige plan sluit volgens hem daardoor beter aan bij de wensen uit het gebied, al was het niet altijd mogelijk om aan alle wensen tegemoet te komen. In het gebied Elsbeek-Overdinkel wordt 24 procent van de gronden uitgeruild, waardoor het aantal percelen wordt teruggebracht van 1.797 tot 1.362.

Voor de agrarische bedrijven wordt de gemiddelde huiskavel vergroot met circa twintig procent en het gemiddelde aantal veldkavels verminderd van drie tot twee. De gemiddelde oppervlakte van de veldkavels is met 32 procent vergroot, van 3,3 hectare tot 4,4 hectare. Uitvoering van het plan betekent dat gemiddeld 56 procent van de grond bij de huiskavel ligt; in de huidige situatie is dit 48 procent. Bezijden de Dinkel is een aantal beken aan het waterschap toegedeeld. Het gaat hierbij om de Rühenbergerbeek, Elsbeek, Glanerbeek en Deppenbroeksbeek. Vanwege de herinrichting en vrije meandering van de Dinkel zal het huidige Lagapad moeten worden verplaatst. Er is in het plan een nieuw tracé van circa twee kilometer voor het fietspad opgenomen. Voor nieuwe natuur in het kader van de ecologische hoofdstructuur  is in het gebied Elsbeek-Overdinkel 23 hectare vrijgeruild.

Deel dit nieuws!