De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Samenwerking milieu/handhaving gemeenten in Omgevingsdienst

Samenwerking milieu/handhaving gemeenten in Omgevingsdienst

ENSCHEDE/ALMELO – De veertien Twentse gemeenteraden gaan, tenzij er gekke dingen gebeuren, na de zomervakantie akkoord met de uitwerking van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente. De dienst voert in opdracht van alle Twentse gemeenten en de provincie Overijssel de werkzaamheden met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en bodem uit.

Het is in de praktijk een backoffice, wat betekent dat de gemeenten en de provincie het eerste aanspreekpunt voor inwoners en bedrijven blijven.

Het principebesluit is ter oprichting twee jaar geleden genomen en dit jaar zijn de toebereidselen getroffen voor de opbouw van de organisatie. De formele start van de Omgevingsdienst Twente is 1 januari 2019. Er ligt een ontwerpbegroting voor. En gemeenten die daar wijzigingen wensen aan te brengen dienen zulks voor september kenbaar te maken.

De begroting bevat onder andere een samenvatting van de taken, missie en visie. Vervolgens worden de te leveren diensten ten aanzien van vergunningverlening, handhaving, toezicht en advisering beschreven en de daarmee gemoeide kosten begroot. Ook de bijdragen van de deelnemers en hun grondslag worden toegelicht. Bij de kostenverdeling wordt onderscheid gemaakt naar directe kosten en overhead. Er is ambtelijk overeenstemming over de verdeling der kosten. Er is gekozen voor huisvesting in het stadhuis van Almelo, vanwege de ligging en het ruimteoverschot daar.

Deel dit nieuws!