De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens CCCXVIII

Joop uit de Pölle halverwege Mariaparochie, daarover zal het gaan.

Kans op behoud cultuurhistorisch pand aan Getfertweg in Enschede

ENSCHEDE – Het college van burgemeester en wethouders stelt voor een markant pand aan de Getfertweg in Enschede te behouden vanwege zijn karakteristieke karakter. Het is van oudsher een gebouw met een kantoor- en bedrijfsfunctie. Het college spreekt over ‘een specifiek geval dat om maatwerk vraagt’ en is deswege niet beducht voor precedentwerking.

De transformatie van het Hardick & Seckel-terrein tot een ‘binnenstedelijke bedrijvenlocatie’ voor kleine bedrijven was volgens het college ook zo’n voorbeeld van een gewenste functiemenging om het karakter van de wijk en de levendigheid ervan in stand te houden.

Lang niet overal is het volgens het college mogelijk een cultuurhistorisch belangrijk pand met zijn karakteristieke sheddaken te behouden door de bestemming aan te passen. Aan de Getfertweg zou het ruimtelijk en economisch passen, Door het pand als ‘cultuurhistorisch waardevol’ te betitelen geeft de gemeente expliciet aan het optrekje te willen behouden. In het nieuwe bestemmingsplan krijgt het pand deze aanduiding en daarmee ‘bescherming’  Hiermee komt  de gemeente ook tegemoet aan de wens van cultuurhistorische verenigingen/stichtingen ter stede.

College in Oldenzaal kiest voor groen boven woningen op Kruiskamp

OLDENZAAL – De bouw van twee woningen op de plek van het voormalige scoutinggebouw aan de Kruijskamp in Oldenxaal stuit ten stadhuize bij nadere doordenking op stedenbouwkundige, landschappelijke en verkeerskundige bezwaren. Om die reden stelt het college van burgemeester en wethouders voor ervan af te zien.

Hoewel het uitgeven van twee riante woningbouwkavels de kas van Oldenzaal goed met zestigduizend euro zou hebben gespekt, acht het college de ambtelijk ingebrachte bezwaren daartegen steekhoudend dat het ervan afziet.

Zo zou het  zonder grote verkeerskundige ingrepen onmogelijk zijn om woningbouwkavels op een goede manier te ontsluiten. Daarom is er nu opnieuw naar het plan gekeken en is besloten om de bestemming van de locatie te wijzigen naar Groen omdat dit vanuit ruimtelijk oogpunt de beste optie is. Het verlies van het verwachte resultaat op dit stuk grond accepteert het college met dit besluit. Het besluit om geen woningbouwkavels uit te geven en daarmee ruimte te bieden voor groen draagt bij aan de coalitiedoelstellingen en de groenstructuurvisie. En volgens het college ook aan de aantrekkelijkheid, duurzaamheid en leefbaarheid.

  

Overigens CCCXVII

Als zoveel is de Tour de France alleen interessant op de radio, zoals zoveel.

Reggewoon zet plan afbraak én nieuwbouw in Wierden-West door

WIERDEN – De woningcorporatie Reggewoon zet na een adempauze de plannen door om de huurwoningen aan de Eerste Esweg en de Kruissteenweg af te breken teneinde er 56 nieuwe huizen te laten verrijzen, zowel eengezinswoningen als appartementenblokken. Reggewoon trekt er vier jaar voor uit, met een aanvang in 2021 en een afronding in 2024.

Enkele jaren geleden zong het voornemen van nieuwbouw na afbraak al rond en ontstond onrust onder huurders. Sommigen wilden niet weg, anderen waren beducht voor de betaalbaarheid (hogere huur) van de toekomstige woningen. Tijdens een recente informatieve samenkomst was er volgens Reggewoon minder sprake van angst en vrees. Zo werd gezegd dat de hogere huur zal worden getemperd door een lagere energierekening.

De eerste fase omvat de sloop der woningen aan de Eerste Esweg, de tweede fase de woningen aan de Kruissteenweg tussen de Eerste Esweg en de Jacobsonstraat,de derde fase de hoek van de Kruissteenweg en de Jacobsonstraat. Reggewoon wil andere huurders van de corporatie in dit project en latere projecten voorrang bieden als er nieuwe huurhuizen te vergeven zijn.

Deel dit nieuws!