De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens DXXII

In en uit de kunst

Extra geld gemeente nodig voor nieuwbouw Nutsschool Oldenzaal

OLDENZAAL - Niets staat de vervangende nieuwbouw van de Nutsschool in Oldenzaal in de weg nu ook kan worden voorzien in en extra bedrag van bijna acht ton vanwege meer vierkante meters dan genormeerd. De gemeente neemt daarvan ruim de helft voor zijn rekening, de rest komt van 'derden'. Doordat de nieuwbouw volgend jaar plaatsvindt, in plaats van dit jaar, betekent trouwens een meevaller van ruim een ton. De totale kosten beloen een kleine vier miljoen.

Een bedrag van 3,6 miljoen werd twee jaar geleden al beschikbaar gesteld. De school streed met directeur Koedijk als energiek aanjager lange tijd voor nieuwbouw van de school aan de Hengelosestraat. De basischool telt zo'n 230 leerlingen en beschikt over relatief veel buitenruimte met sport- en spelfaciliteiten.

Door nieuwe ontwikkelingen, zoals eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG), extra kosten als gevolg van stedenbouwkundige eisen en uitbreiding van het aantal vierkante meters voor wat toekomstbestendig onderwijs wordt genoemd was het eerder beschikbaar gestelde krediet ontoereikend. Om die reden wordt de gemeenteraad gevraagd een aanvullend krediet beschikbaar te stellen. Naar verwachting is het een hamerstuk met loftuitingen.

Toerisme Rijssen-Holten op zoek naar geld uit markt naast subsidie

RIJSSEN/HOLTEN - Het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten wil 'in beginsel' de aanvraag voor meer susidie van Toerisme Rijssen-Holten afwijzen. Het college wil wel om tafel met het bestuur van de rechtsopvolger van de VVV om te bezien of er andere interne en/of externe financieringsmogelijkheden zijn.

Toerisme Rijssen-Holten toucheert voor 2020 een bedrag van 88.050 en dat is inclusief geïndexeerde verhoging. De organisatie, die vanuit het Kulturhus in Holten werkt aan de bevordering van toerisme en recreatie, is volgens het college van burgemeester en wethouders een belangrijke economisch-maatschappelijke partner om de magnetische kracht van de parels in de beide kernen, inzonderheid Holten, nationaal onder de aandacht te brengen

Er zijn naar het oordeel van het college veel stappen gezet sinds de omvorming van de voormalige VVV tot de nieuwe organisatie Toerisme Rijssen-Holten. Daar wordt volgens het dagelijks bestuur der gemeente een passende subsidie voor overgemaakt, in de overtuiging dat andere 'stakeholders' materieel en financieel kunnen aanhaken, waaronder bedrijven. Het college wil er dus wel in meedenken cofinanciers op te porren.

 

 

Overigens DXXI

Twee lichten.

SGP Twenterand wil feiten op tafel over centrumvorming Vriezenveen

VRIEZENVEEN – De raadsfractie van de SGP vindt dat het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad ter zake de ontwikkelingen in het centrum  van Vriezenveen essentiële informatie onthoudt. Dat geldt als een politieke doodzonde. Het staatkundig-gereformeerde raadslid Jonker komt nu profetisch met vermanende ‘vervolgvragen’ aan het college.

Jonker wil op korte termijn worden geïnformeerd over de status van de pogingen om in het hart van het lintdorp, bij Koningsplein en omgeving, tot een centrum te komen en hoe de gevestigde winkeliers en bewoners bij de ‘ontwikkeling van Vriezenveen in zijn geheel’ worden betrokken. Het zou velen hunner steken dat er geen enkel serieus overleg is over de verplaatsing van de Aldi naar de kwestieuze Oordt-locatie, wat Jonker ‘vreemd’ noemt. Hij schrijft te vrezen voor ‘het beeld dat het soms lijkt op een ‘één-tweetje’ tussen de grootwinkelbedrijven (met de vastgoedeigenaren) en de gemeente’. In dit bestek meldt de SGP ervan uit te gaan dat het college in lijn met afspraken vanaf nu ruim informatie en inspraak geeft, mede vanwege het belang van betrokkenheid en draagvlak.

Het is volgens Jonker noodzakelijk om te weten welke belangen het college heeft afgewogen om de Aldi ‘op de genoemde plek en in die hoedanigheid te vergunnen’. Ook vraagt hij of de gemeenteraad nog ergens bij wordt betrokken, al was het maar vanwege de wijziging van het bestemmingsplan, het bouw- en beeldplan en het voorkomen van ‘een onveilige steeg’. Het dorpscentrum moet, betoogt de leidsman der staatkundig-gereformeerden ‘niet verder worden verprutst’.

Deel dit nieuws!